Allmänt

§ 1
Försvarets Fältartister är en sammanslutning av medlemmar inom förbundets verksamhetsområde.

Förbundet ska som ingående i frivillig försvarsorganisation med sin verksamhet främja totalförsvaret.

§ 2
Förbundets verksamhet ska bygga på frivilligt engagemang från medlemmarna och vara en organisation som hyllar demokratiska värderingar och arbetsmodeller.

Förbundet är partipolitiskt obundet.

§ 3
Förbundets territoriella verksamhetsområde omfattar hela landet.

§ 4
Förbundet samverkar med Försvarsmakten, frivilliga försvarsorganisationer, andra myndigheter och organisationer, vilkas verksamhet har beröring med förbundets uppgifter.

Uppgift

§ 5
Verksamheten skall omfatta försvarsupplysning, rekrytering och frivillig utbildning syftande till bemanning av fältartister i Försvarsmakten, för nationella och internationella uppdrag inom Försvarsmakten samt för samhället i kris.

Organisation

§ 6
Förbundet ingår i Svenska Försvarsutbildningsförbundet. Dess grundstadgar gäller för förbundet.

§ 7
Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ.

Förbundsstyrelsen är förbundets verkställande och förvaltande organ.

Förbundsstyrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 8
Förbundets verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

Medlemskap

§ 9
Medlemskap i förbundet kan erhållas av person som fyllt femton år. För medlem under arton år fordras målsmans (förmyndares) skriftliga medgivande.

Medlem som önskar utträda ur förbundet ska anmäla detta till styrelsen.

Medlem som inte erlagt årsavgift under närmast föregående verksamhetsår kan uteslutas.

Förbundsstyrelsen kan utesluta medlem som anses olämplig. Innan så sker ska medlemmen få förklara sig inför styrelsen. Beslut om uteslutning ska, för att vara giltigt, fattas av minst tre fjärdedelar av styrelsens ledamöter.

§ 10
Till hedersledamot i förbundet kan förbundsstämman, på förslag av förbundsstyrelsen, välja den som gjort synnerligen förtjänstfulla insatser för förbundet.

Ungdomsavdelning

§ 11
Utgår.

Förbundsstämma

§ 12
Förbundsstämman består av medlemmar i förbundet, vilka fyllt arton år.
Förbundsstämman kan besluta att annan frivillig försvarsorganisation, Försvarsmakten, annan myndighet samt länsstyrelse och/eller kommun får utse ombud jämte ersättare att ingå i stämman. Ombud och ersättare utses av organisationen för viss tid eller tills vidare

§ 13
Ordinarie förbundsstämma hålls årligen före utgången av mars månad på tid och plats som förbundets styrelse beslutar. Meddelande härom utsänds minst två månader före stämman.

Kallelse och föredragningslista, fastställd av förbundets styrelse, sänds till förbundets medlemmar samt ombuden senast två veckor före stämman.

§ 14
Extra förbundsstämma hålls inom sex veckor om förbundsstyrelsen beslutar detta eller om minst en tredjedel av de medlemmar som ingår i förbundet eller om revisorerna begär det.

Kallelse och föredragningslista utsänds snarast och senast en vecka före stämman.

§ 15
I förbundsstämmans överläggningar, men ej i dess beslut, får deltaga inbjudna företrädare för Försvarsmakten och andra myndigheter. Stämman kan adjungera ytterligare personer med yttrande- och förslagsrätt.

§ 16
Utgår.

§ 17
Vid förbundsstämma får beslut fattas endast i de ärenden som upptagits på föredragningslistan.

Rätt att avge förslag till förbundsstämma har förbundsstyrelsen och medlem som ingår i förbundet. Motion från medlem ska tillställas förbundsstyrelsen för yttrande senast tre veckor före förbundsstämman.

Stämman kan besluta om överläggning, men ej besluta, i fråga som inte upptagits på föredragningslistan.

Vid extra förbundsstämma får beslut fattas endast i de ärenden som föranlett hållande av stämman.

§ 18
Vid ordinarie förbundsstämma ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande samt sekreterare för stämman
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
3. Fråga om stämman blivit behörigen kallad
4. Fråga om stämman är beslutsmässig
5. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för närmast föregående verksamhetsår
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkningar
8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
9. Förslag som väckts av förbundsstyrelsen eller av en medlem som ingår i förbundet
10. Fastställande av arvoden, ur såväl egna medel som statliga medel, till förbundsstyrelsen, att fördelas efter styrelsens beslut
11. Fastställande av summarisk budget för förbundet att gälla till huvudsaklig efterrättelse under nästa verksamhetsår
12. Fastställande av avgift till förbundet för nästa verksamhetsår
13. Val för tiden till och med ordinarie förbundsstämma under andra kalenderåret efter valet av:
a) ordförande i förbundet, väljes jämna årtal
b) vice ordförande i förbundet, väljes udda årtal
c) förbundssekreterare, väljes udda årtal
d) förbundskassör, väljes jämna årtal
e) 2 ordinarie ledamöter, väljes jämna årtal
f) 2 ordinarie ledamöter, väljes udda årtal
g) 2 ersättare, väljes jämna årtal
h) 2 ersättare, väljes udda årtal
14. Val för tiden tom nästa ordinarie förbundsstämma av två revisorer jämte två ersättare
15. Eventuella kompletteringsval
16.Val för tiden till och med andra kalenderårets ordinarie förbundsstämma efter valet av
a) ordförande i valberedningen, väljes jämna år
b) 2 ordinarie ledamöter, väljes jämna år
c) 2 Ordinarie ledamöter, väljes ojämna år
17. Val för tiden tom nästa ordinarie förbundsstämma av ombud jämte ersättare till
riksstämman enligt bestämmelser i Svenska Försvarsutbildningsförbundets grundstadgar.

§ 19
Protokoll ska föras. Protokollet justeras av ordföranden vid stämman och av justeringsmännen.

Beslutsmässighet och rösträtt vid förbundsstämma

§ 20
Förbundsstämman är beslutsmässig med det antal röstberättigade medlemmar och ombud enligt § 12 som infunnit sig.

§ 21
Röstning sker öppet. Val sker dock med slutna sedlar om någon begär det.

Varje medlem enligt § 12, första stycket, har en röst. Ombud enligt § 12, andra stycket, har yttrande- och förslagsrätt men rösträtt endast i fråga som berör den organisation ombudet företräder.

Ledamot av förbundsstyrelsen eller ersättare för denne äger inte rätt att deltaga i val av revisorer och ersättare för dessa eller i omröstning om resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet för styrelsen.

Förbundsstämmans beslut fattas med enkel röstövervikt. Beslut om ändring av dessa stadgar eller förbundets upplösning fordrar dock bifall från två tredjedelar av de vid stämman närvarande röstberättigade.

Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid val med sluten omröstning då lottning sker.

Röstning med fullmakt är inte tillåten.

Valberedning

§ 22
Valberedningen består av ordförande och 4 övriga ledamöter, valda av förbundsstämman enligt § 18 punkt 16.

Valberedningen arbetar enligt riktlinjer som beslutas av förbundsstämman.

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig om minst två ledamöter är närvarande.

Senast tre veckor före ordinarie förbundsstämma avger valberedningen förslag till val enligt §
18 punkterna 13-15 samt 17. Förslaget utsänds med föredragningslistan.

Valberedningen ska kallas till förbundsstämman.

Förbundsstyrelse

§ 23
Förbundsstyrelsen består av valda ledamöter enligt § 18.

Ledamot (ersättare) i styrelsen ska vara myndig, ej i konkurs, ej underkastad näringsförbud eller ställd under förvaltare.

§ 24
Styrelsen kan adjungera de personer som den finner lämpligt.

§ 25
Utgår

§ 26
Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av dess ordförande och ska ha minst fyra sammanträden per år. Skriftlig kallelse utsänds minst två veckor före sammanträdet.

Ordföranden är skyldig att inom en månad sammankalla förbundsstyrelsen om minst hälften av ledamöterna eller om revisorerna begär det.

Föredragningslista, fastställd av styrelsens ordförande, sänds till ledamöterna och ersättarna minst en vecka före sammanträdet.

§ 27
Förbundsstyrelsen åligger att
1. verka för utveckling och förbättring av förbundets verksamhet
2. verka för samordning av den frivilliga totalförsvarsverksamheten
3. verkställa förbundsstämmans beslut
4. besluta i frågor som inte enligt dessa stadgar ska föreläggas förbundsstämman
5. bereda ärenden som ska behandlas av förbundsstämman
6. planlägga verksamheten och medverka vid dess genomförande i samverkan med Försvarsmakten, annan myndighet, länsstyrelse och/eller kommun
7. följa och stödja lokal verksamhet
8. Utgår.
9. bemyndiga firmatecknare för förbundet
10. förvalta förbundets egna medel
11. handha och ansvara för tilldelade statsmedel enligt meddelade föreskrifter
12. avge verksamhetsberättelse och årsredovisning
13. föreslå ordinarie förbundsstämma summarisk budget för förbundet, att gälla till huvudsaklig efterrättelse under nästa verksamhetsår
14. utse funktionärer, arbetsutskott, arbetsgrupper samt representanter i andra organisationer
15. i rättsliga sammanhang själv eller genom ombud företräda förbundet

§ 28
Protokoll ska föras. Protokollet justeras av den som varit ordförande vid sammanträdet och av en av styrelsen utsedd justeringsman.

§ 29
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig om fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

Ersättarna inträder i den ordning som bestämts vid deras val.

§ 30
Varje ledamot enligt § 23 har en röst. Beslut fattas med enkel röstövervikt.

Den som adjungerats har yttrande- och förslagsrätt i alla frågor.

Röstning sker öppet. Val sker dock med slutna sedlar om någon begär det.

Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid val med sluten omröstning då lottning sker.

Arbetsutskott

§ 31
Inom förbundsstyrelsen ska ett arbetsutskott finnas. Detta består av, om förbundsstämman inte beslutar annorlunda, av styrelsens ordförande och vice ordförande, förbundssekreteraren samt förbundskassören.

§ 32
Arbetsutskottet åligger att
1. besluta i ärenden som inte utan olägenhet kan uppskjutas till nästa styrelsesammanträde
2. besluta i ärenden som hänskjutits från styrelsen
3. bereda ärenden för beslut i styrelsen.

De beslut arbetsutskottet fattat ska anmälas till förbundsstyrelsen vid dess nästkommande sammanträde.

Förbundssekreterare och expedition

§ 33
Utgår

Förvaltning och revision

§ 34
Förbundets tillgångar ska enligt förbundsstyrelsens bestämmande förvaltas på ett omsorgsfullt och betryggande sätt.

§ 35
Förbundsstyrelsens förvaltning ska för varje verksamhetsår granskas av de två revisorerna.

För granskning ska räkenskaperna och förbundsstyrelsens protokoll för det gångna verksamhetsåret vara revisorerna tillhanda senast den 31 januari.

Revisorerna ska till ordinarie förbundsstämma avge berättelse över årsrevision.

Om ansvarsfrihet inte beviljats förbundsstyrelsen och talan å förvaltningen för det verksamhetsår redovisningen omfattar inte skett inom sex månader efter det redovisningshandlingar och revisionsberättelse lämnats på förbundsstämman, ska ansvarsfrihet anses beviljad.

Stadgeändring

§ 36
Förslag om ändring av dessa stadgar ska underställas ordinarie förbundsstämma.

Beslut om stadgeändring är giltigt om minst två tredjedelar av de vid förbundsstämman närvarande röstberättigade är eniga om beslutet.

Beslutet träder i kraft sedan det godkänts av Överstyrelsen.

Upplösning

§ 37
Förslag om upplösning av förbundet ska underställas förbundsstämma.

Beslut om upplösning är giltigt om minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade vid två med minst två månaders mellanrum på varandra följande förbundsstämmor, varav en ordinarie, är eniga om beslutet.

Vid upplösning av förbundet tillfaller dess tillgångar Svenska Försvarsutbildningsförbundet.

De av Frivilliga Fältartistkåren erhållna medel som redovisas på ett särskilt konto benämnt ”Hagamedel”, skall dock enligt Frivilliga Fältartistkårens uppställda villkor, vid eventuell upplösning av förbundet, tillfalla Svenska Teaterförbundet.

Frivilliga Fältartistkåren bildades 1953 och var embryot till Försvarets Fältartister som
bildades 1956 under namnet Försvarets Fältartistförening.